16/2/07

Del so al soroll

Que és el so?

El so és l’efecte de la propagació de les ones produïdes pels canvis de densitat i pressió en els medis materials: gas, sòlid o líquid, especialment aquells que són audibles. En l’aire, l’energia de les ones es propaga a una velocitat de 340 m/s, en sòlids o líquids, la velocitat és més gran, en l’aigua 1500 m/s, i en l’acer 500 m/s.

El so té unes característiques pròpies com la intensitat (grau d’energia d’ona), el to que és el resultat de la freqüència de la vibració i la durada, és a dir, el temps durant el que és audible el so.

La mesura de la intensitat és el decibel (dB), unitat adimensional. Exemples de diverses mesures: una conversa normal 35dB, un carrer molt transitat 70dB, un martell pneumàtic 120dB i un motor a reacció 140dB.

0 dB és el llindar d’audició, 130 dB és el llindar del dolor. La son s’altera a partir dels 45 dB.


Percepció dels sons

El nombre de variacions de pressió per segon, s’anomena freqüència del so. Els sons audibles per l’home tenen una freqüència compresa entre els 20 i 20000 cicles (Hz), de manera que els sons per sota d’aquesta franja són anomenats infrasons i els de nombre superiors ultrasons.

L’oïda humana, donat que no és lineal, filtra o atenua més els tons greus o freqüències baixes que els aguts o freqüències altes.

Per simular una corba d’atenuació semblant a l’oïda humana, es va adoptar internacional un filtre anomenat A que s’ajusta aproximadament a la resposta de l’oïda humana i que expressa els resultats com a decibels A, dB (A).

El soroll

És un so composat de múltiples freqüències, no articulat, de certa intensitat, i q1ue pot molestar o perjudicar a les persones.

Per tant el soroll és considera un contaminant, que provoca una sensació auditiva de caràcter desagradable, i que en alguns casos arriba a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius.

El soroll és una de les variables que cada vegada es tenen més en compte a l’hora de valorar la qualitat de vida que ofereix un entorn residencial, en especial una ciutat o un barri.

Com veieu, l’aire (el Medi), no tan sols està contaminat per la pol•lució, es veu afectat per l’anomenada contaminació acústica, que altera les condicions de so normals del Medi Ambient en un determinat lloc.

Contaminació acústica fa referència a soroll (entenent aquest com a excessiu i molest) provocat per altres activitats humanes. Ens produeix efectes negatius en la salut auditiva, física i psicològica.

El soroll a diferencia d’altres contaminants no s’acumula, ni es trasllada ni es manté en el temps, però pot causar grans danys e la qualitat de vida si no el controlem.

La OMS (Organització Mundial de la Salut), considera 50 dB A, com a lñimit superior desitjable. A espanya s’ha establert en 55 dB A