4/2/07

Grip aviària


Imagino, que aquesta setmana arran de la detecció d’un brot virulent de la grip aviària a Anglaterra, es tornarà a parlar molt d’aquesta enfermetat. Per això, crec que és un bon moment per fer un repàs.

Que ès la grip aviària?

La grip aviària, es una infermetat provocada per un virus que afecta a les aus, però que té suficient potencial per infectar diferents especies de mamífers, inclòs l’ésser humà, el porc i el gat, per exemple. A principis del segle XX, va ser detectada a Itàlia i fins aleshores, s’ha manifestat en diverses parts del mon.

Els virus de la grip aviària formen part del gènere Influenza virus A de la família Orhomyxoviridae i son virus ARN, segmentats en cadena negativa. El tipus A és l’únic que provoca infeccionas naturals en les aus. Els tipus B i C infecten en mode primari a humans i ocasionalment, a porcs.

Un sub tipus de l’Influeza aviar H5N1, que va aparèixer el 1997 a Hong Kong, ha estat identificat com la font més probable d’una futura pandèmia de grip humana.

Com es tranasmet?

Les aus migratòries, sobre tot els ànecs salvatges, són un reservori natural dels virus de la grip aviària. Aquestes són també les més resistents a la infecció, però portadores en la seva migració de l’infermetat a les aus de corral domèstiques, menys vulnerables a la grip.

Vist això, ens adonem que els virus Influenza, pot afectar a un gran nombre d’espècies d’aus, incloent les de corral i les silvestres, a pesar que la susceptibilitat a l’infermetat és molt variable.

Un cop introduït el virus en una explotació, al ser decretat per la femta i per secrecions respiratòries, la transmissió i difusió d’aquest es produeix fonamentalment de la següent manera:

Contacte directe amb secrecions d’aus infectades, especialment femtes
Aliments, aigua i roba contaminada
Via aèria

S’ha establert que la transmissió d’una explotació a una altra, en els focus estudiats a Itàlia i en els Països Baixos, es va produir de la següent forma:

Via aèria ( 1 Km entre granges)
Persones i equips
Transports d’ousmcontaminats, aliments o gallinaça

Què cal fer?

Es fonamental un ràpid sacrifici de tota la població d’aus del corral infectat. Com podem veure, a la granja anglesa, s’ha dictat l’eliminació de més de 159.000 galls dindi, imposant alhora, un àrea restrictiva d’uns 2.090 Km2 alrededor de la granja.

En els ésser humans, donat que l’H5N1 és un virus d’Influenza, la simptomatologia pot aparèixer com una grip comuna: febre, tos, gola reseca i miàlgies (dolors musculars). Erò en casos més severs, es pot desenvolupar com a pneumònia i amb problemes severs de l’aparell respiratori, i eventualment, pot provocar la mort. Pacienst infectats per l’H5N1 han presentat pocs casos de conjuntivitis, a diferència dels casos humans del virus H7

Potencial pandemia de H5N1 en la década del 2000?

La futura pandèmia, serà amb tota probabilitat deguda al virus H5N1, produït per la recombinació del virus de la grip aviària i alguna de les variants de la grip, actualment en circulació (H3N2 i H1N1). Ja només manca una elevada infectivitat entre ésser humans, que fins ara, no es dona en espècies d’aus. El juny de 2006, es va comprovar un primer cas de transmissió d’humà a humà.

Aquesta recombinació de la que parlàvem, pot ser catastròfica en donar-se en un ésser humà o un porc que dugui els dos virus. Aquest fet, es torna més probable quan més creix l’epidèmia en les aus, i el nombre de persones i animals domèstics infectats. Experts concorden en que una nova pandèmia serà inevitable alhora que pot ser imminent.

Aquestes perspectives són més greus en observar-se la patogenicitat en els casos d’infecció humana, on la mortalitat es del 72%, veieu la gràfica superior.

Respostes

Molts països han començat a preparar-se, davant un possible brot. La OMS, divideix una pandèmia en sis fases, des d’un risc mínim de brot de pandèmia a escala completa. La majoria de les autoritats sanitàries, categoritzen l’actualitat en fase 3, la qual cosa significa que hi ha hagut infeccions humanes d’un nou subtipus, però hi ha poques proves d’una transmissió entre éssers humans.

Per més informació, podeu anar a la web de la O.M.S.

http://www.who.int/topics/avian_influenza/es/